Dersim Pirler Çalıştayı sonuç bildirisi yayınlandı!

Dersimde 30-31 Ocak tarihinde yapılan ve değişik bölgelerden Alevi Pirlerinin katıldığı çalıştay bitti. Çalıştay sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesi;

PİRLER ÇALIŞTAYI (DERSİM) SONUÇ BİLDİRGESİ

Dersim ‘de Pirler cıvat olup cemal cemale geldiler. Cümlenin muradı Reya Heq – Hakyolu’nda birleşmektir. Yol cümleden uludur dediler. Toplumsal varlığımızı, yolumuzu ve erkanımızı yaşayabilmemiz ve geleceğe taşıyabilmemizin yolumuza ve onun temel kurumları olan ocaklar sistemine sahip çıkmakla mümkün olabileceğini tespit ettiler.
Reya Heq/Hak Yol varoluşun başlangıcında gizlidir, varoluştaki Hakikat Sırrı ( Xızır Hakikati) geçmişi ve geleceği şimdide bütünleştirir. Kadim tarihimiz Kal-u Beli’den( ervah-ı Ezelden) yani varoluştan itibaren anlaşılması, kavranılması gerektiği düsturuyla Reya Heq/Hak Yol inancı tarihsel belleğinin ve coğrafyasının daraltılması, günümüzde sorunlu bir tarih anlayışı ve sosyolojik yaklaşım olduğu tespit edildi.

Zamanı doğru kavramak bundan hareketle geleceğe yön vermek Reya Heq/Hak Yol Siyasallığı bakımından bizlere derin bir sorumluluk yüklemektedir. Reya Heq tarihi yaşamın her evresinde Hakkın Haklanması( Na Hakkın açığa çıkarılması ve buna karşı tavır belirlenmesi) gerekliliği dile getirildi.
Bu nedenle Reya Heq Tarihi Na Haklara (Firavuni, Nemrudi ve Yezit zihniyetlere ) karşı Hakkı Haklamak düsturu ile bir direnişler tarihidir. Reya Heq İnancının süreği Evliyaların, Enbiyaların, Hakikat Arayışçılarının ve Serdengeçtilerin kadim yoludur ve Bin bir süreği vardır. 72 milletin bahçesidir. Bu anlamda Reya Heq/Hak Yol Tarihi ve Siyasallığı birbirinden kopuk değil, birbirini tamamlayandır. Reya Heq/Hakyol Hak ve Hakikat yolunu yürütenlerin gerçeğini sahiplenen ahlaki politik Ana Kadın düsturlu kadim insanlık nehridir.
Na Hak inkarcı Devlet aklının katliam, baskı ve asimilasyon politikaları kadının sosyal ve inançsal yaşam içerisinde ikinci plana itilmesine neden olmuştur. Reya Heq / Hak Yol inancında yolun özü olan kadının durumu bu baskılanmalardan dolayı inanç, sosyal yaşam, ekonomi, demokratik temsiliyet alanlarında geri plana itilmesine neden olmuştur. İnanç düsturumuza uymayan bu yaklaşımın tüm Ocak ve Örgütlenmelerimiz de mutlaka inancımızın kadim değerleri ilke alınarak düzenlenmelidir. Yolun özü olan kadın eşitlik ve öncülük özellikleri ile rol almalıdır.
Reya Heq / Hak Yol Tarihselliğini, yaşam, inanç bütünselliğini, varlığını anlamayan ve tanımayan bir siyasetle Reya Heq / Hak Yol toplumsal inanç meseleleri çözülemez. Mesele varlık yokluk meselesidir. Şu an Türkiye’de ki ağır siyasi tablo içerisinde Alevilere Tarihsel Devlet aklından gelen alışkanlıkla lütufkar davranıp Reya Heq -Alevi sorununu ”İrfan evleri” elektrik, su, Pirlere maaş gibi nihai asimilasyon projesine indirgeyen Akp – Devlet Reya Heq toplumsallığını Demokrasi ve Özgürlük hattından koparmak ve yalnızlaştırmak amacındadır. Lakin; Tekçi Devlet aklı Türkiye halklarının hiçbir sorununu çözmediği gibi Alevi sorununu da çözmeyecektir.
Ayrıca bugün vahşet derecesinde Akp-Devleti Kürt halkına karşı katliam başlatmış bu şekilde de tüm iç ve dış politik başarısızlıklarını bu yolla örterek Na Haklığını gizlemeye çalışmakta Ortadoğu ve Türkiye halkları arasında tarih ve coğrafya ortaklığının oluşmasına da engel olmak amacındadır. Aylardır hukuksuz bir şekilde sokağa çıkma yasakları uygulayıp insanların her hakkını elinden alan ve kutsal yaşam hakkını ihlal eden anlayışın son olarak Cizre de bir evin bodrum katında sivil yurttaşlara reva gördüğü uygulama bize tekrar Kerbela’da susuz bırakılıp katledilen masumu pakları hatırlatıyor. Bu zulüm ve katliam uygulamasından derhal vazgeçilmelidir.

Reya Heq – Alevi siyasallığı şunu öngörmektedir. Ocak kültürümüzün yansıması ve öğretisi olan kendi toplumsal form, inanç ve sosyal gereklerini kendi içerisinde çözme meziyet ve karalılığına sahiptir. Binyılların tarihsel Hakikatini Merkezi İktidar aklına ihtiyaç duymadan kendi rıza ve ikrarlaşmasıyla bu günlere kadar gelmiştir. Bu anlamda bu kadim inancın tekrar Ocak kültürü ile bütünleşerek kendi kendini yönetir ve tüm sorunlarını toplumsal rızalık ilkesi çerçevesinde çözümleyebilir olması var olma gerekçemizdir. Bu anlamda Reya Heq / Hak Yol taliplerine Ocakların etrafında kenetlenmeye, toplumsal varoluş ve hakikatimizin bir gereği olarak yola ve erkana sahip çıkmaya davet ediyoruz.

AKP devleti yarattığı şiddet ve çatışma ortamının baskıcı havasına sığınarak çözüm adı altında hakikati geçiştiriyor. Bu nedenle tüm toplumsal kesimlerin özgür ve eşit iradesiyle tartışmaya katılıp belirleyen olmadığı bir süreçte geleneksel ırkçı ve inkarcı yapı devam edecektir. Özellikle “Yeni anayasa” yapımından söz eden ama çoğulculuğu inkar edip dışlayan AKP/Devlet tekçi ırkçılığı devletin temel olgusu olarak sürdürme peşindedir. “Yeni Anayasa” süreci bir barış ortamından sonra çoğulcu ve katılımcı bir yöntemle düzenlenmeli, tüm inanç, kimlik, kültür ve siyasal çözümlere Reya Heq/Hak Yol temsiliyetleri dahil etmeyi kabul eden demokratik bir yapıya kavuşmalıdır.

EN SON EKLENENLER